logo


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Parlar Araç Bakım ve Otomotiv Paz.Ltd.Şti. (Bundan itibaren Parlar Otomotiv olarak anılacaktır.) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla;

Bu Aydınlatma Metninin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metnini dikkatli okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE TOPLANMASI

Parlar Otomotiv doğrudan veri sahiplerinden veya dolaylı olarak 3. kişilerden veya alenileştirildiği kaynaklardan sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞANLAR/ÇALIŞAN ADAYLARI ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, anne adı,baba adı,medeni durumu,doğum tarihi nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi gibi bilgiler

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

Kariyer.net, Likedin, İşkur vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

İletişim Bilgisi

Açık adresi, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgiler

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

Kariyer.net, Likedin, İşkur vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Finansal Bilgi

Aylık maaş dekontları,
sigorta primi ödeme
bilgileri

Banka bilgileri sizin tarafınızdan verilmektedir.

Finansal ve maaş detayları, prim listesi şirket tarafından oluşturulmakta, icra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sabıka kaydı, işe giriş periyodik muayene formu, psikoteknik belgesi (raporu), nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi

Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi siz tarafından verilmektedir.

Sağlık Raporları iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, Fotoğraf siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

Kamera görüntüleri güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler,özgeçmiş(CV)

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Kariyer.net, Likedin, İşkur vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Aile durum formları,nufüs kayıt bildirimi gibi

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

 

Özlük

İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket bilgisi

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

Kariyer.net, Likedin, İşkur vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Diğer

Araç bilgileri,terhis belgesi ,SGK sicil numarası,çalışanların kullandığı iş bilgisayarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri,ziyaretçi bilgileri

Terhis belgesi siz tarafından verilmektedir.

IP adresleri, web gezinti hareketleri, SGK sicil numarası, şirket tarafından elde edilmektedir.

 

 

TEDARİKÇİLERDEN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi
 
 

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, imza gibi bilgiler

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Açık adresi, cep telefonu numarası, mail adresi gibi iletişim bilgileri

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

Finansal Bilgi

IBAN (Hesap numarası)

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu,sertifika ve diploma fotokopileri, İSG eğitim belgesi , eğitim ve becerileri bilgileri

Eğitim Bilgileriniz siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir

.

 

MÜŞTERİLERDEN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi
 
 

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, imza gibi bilgiler

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Açık adresi, cep telefonu numarası, mail adresi gibi iletişim bilgileri

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

Finansal Bilgi

Iban(Hesap numarası), Kredi Bilgisi

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık Raporu  , nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi

Sağlık Raporu veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi siz tarafından verilmektedir.

 

Lokasyon Bilgisi

Araç GPS Bilgisi

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

Diğer

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Aracın ÖTV Ödeme Belgesi, Ticaret Sicil Gazete Bilgisi, Oda Kayıt Sicil Sürati, Oturma İzni, İmza Sirküsü, Vergi Levha Bilgisi, Sigorta Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Ruhsat Bilgisi, Aracın Kasko Bilgisi, Alkol Rapor Bilgisi, Ehliyet gibi bilgiler

Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

 

 

ZİYARETÇİLERDEN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi
 
 

Verinin Nereden Elde Edildiği

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

 

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;  

Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ  
  
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;  
  

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde, Şirketlerin hukuk hizmeti aldıkları avukatlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kolluk Kuvvetleri, T.C. Mahkemeleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ  

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.  Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Parlar Otomotiv tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen i
şlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz  
   
BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan veri sahibi başvuru formu ve açıklamasını inceleyebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: Çimento Kavşağı Durdu Yetkin Şekerci Bul. No: 10, Şehitkâmil, 27580

WEB SİTESİ: parlaroto.com

KEP ADRESİ: parlararacbakim@hs02.kep.tr